HOME

Prawne informacje o TPO
Legal data on the AIP

powrót do głównej strony | back to main pageTowarzystwo Przetwarzania Obrazów działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., D.U. 01.79.855). Wynika stąd jego niedochodowy charakter.

The Association for Image Processing acts on the basis of the Polish law on associations (Act of April 7, 1989, D.U. 01.79.855). This implies its non-profit character.

Towarzystwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 72617. Rejestracji dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.

The Association is registered in the National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy), Register of associations, other social and trade organisations, foundations and public health establishments (Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej) under the number KRS 72617. The registration was carried out by the Regional Court for the Capital City of Warsaw, XIX Trade Division of the National Court Register, (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), ul. Barska 28/30, PL 02-315 Warsaw.

Pierwotnie Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, Al. Solidarności 127, 00-951 Warszawa dnia 17 stycznia 1991, i było wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem RST 932.

The Association was originally registered by the Voivodship Court in Warsaw, VII Civil and Register Division (Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy), Al. Solidarności 127, PL 00-951 Warsaw, on Jan 17, 1991, and was subscribed into the Register of Associations (Rejestr Stowarzyszeń), under the number RST 932.

Organem nadzorującym jest Starosta Warszawski, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.

The supervising organ is the Warsaw Starosta, Division of Citizen's Matters (Starosta Warszawski, Wydział Spraw Obywatelskich), ul. Górskiego 7, PL 00-033 Warsaw.


HOME powrót do głównej strony / back to main page

Modyfikowano / Last modified: